Jedná se o speciální trénink jazykových schopností, které u dětí předškolního věku rozvíjí schopnosti, zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.

Děti se neučí číst ani psát, nepracují s psanou podobou písmen, pracují pouze s tím, co slyší. Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve fonologické struktuře jazyka, což je – velmi zjednodušeně řečeno – uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost vědomé manipulace s těmito hláskami. Při práci používáme grafické znázornění a následně žetony.

Trénink začíná slabikováním, které je pro dítě přirozené, protože souvisí s melodií a rytmem řeči. Následně se děti učí sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky a pracovat s nimi. Mnoho dětí zná písmena, ale nerozliší hlásky. Práce s hláskami je složitá a pro děti abstraktní (písmeno – psaná podoba, hláska- co slyšíme). Na konci kurzu by dítě mělo dokázat rozložit slovo na slabiky, na jednotlivé hlásky. Poznat dlouhou a krátkou slabiku. Určit počáteční a koncovou hlásku, slovo vyhláskovat. Uvědomit si, co se stane, když se hláska změní nebo úplně odstraní.

Experimentální ověřování u českých dětí prokázalo, že metoda podle Elkonina je natolik efektivní, že i vysoce rizikové děti (s jasným deficitem v oblasti fonematického uvědomování) dokáže „vytáhnout“ až na úroveň normy. Pokud pak tyto rizikové děti nastoupí do první třídy, prokazatelně lépe se u nich rozvíjí prvopočáteční čtení.

Kurz má 10 lekcí, 1x týdně v doprovodu rodiče.