Logopedická prevence v běžných třídách

V každé z běžných tříd naší MŠ zařazujeme logopedickou prevenci, jako nedílnou součást aktivit pro děti. Naší snahou je předejít vzniku odchylek ve vývoji řeči a zajistit jejich zmírnění v případě, že již byly zaznamenány. K vykonání této činnosti je oprávněna vždy alespoň jedna z učitelek ve třídě, na základě absolvování logopedického kurzu.

 

Logopedické konzultace pro děti z běžných tříd

Logopedické konzultace vedou speciální pedagogové – logopedky, splňující požadavky odborné kvalifikace. Konzultace probíhají pravidelně v logopedické pracovně. Jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností dítěte, s důrazem na správnou výslovnost jednotlivých hlásek.

Dle potřeby se zaměřujeme na motoriku mluvidel, dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby a na schopnost souvislého vyjadřování. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci.

 

Logopedická třída

Logopedickou třídu navštěvují děti, u nichž byla zjištěna narušená komunikační schopnost v takovém rozsahu, která odpovídá zařazení do této třídy. Učitelky – logopedky, zde kombinují v rámci denních činností intenzivní individuální i kolektivní logopedickou péči.