Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nádražní, příspěvková organizace města Kyjova (dále jen MŠ) pro zápis na školní rok 2019/2020


O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitel školy.

V případě, že je k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok přihlášeno více dětí, než kolik může MŠ přijmout (s ohledem na kapacitu MŠ, podmínky pedagogické i hygienické a v souladu s cíli předškolního vzdělávání), rozhoduje o přijetí dítěte ředitel školy na základě kritérií uvedených v následující tabulce:

číslo
kritéria
Věk dítěte POČET BODŮ
1 Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v Kyjově v příslušném školském obvodu (dítě přijímané podle §34, odst. 3 Zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění)

200

2

Dítě, které dosáhne 5 let nejpozději dne 31. 8. 2019

120

3

Dítě, které dosáhne 4 let nejpozději dne 31. 8. 2019

100

4

Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2019

90

5

Dítě, které dosáhne věku 3 let nejpozději dne 31. 12. 2019

80

6

Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději dne 31. 8. 2020

1

7

Trvalý pobyt v Kyjově mimo školský obvod

62

8

Trvalý pobyt mimo Kyjov

1

9

Dítě, přihlášené k celodenní docházce od září 2019

5

10

Dítě s omezenou docházkou méně než 6,5 hodiny denně, nebo k docházce pouze na část školního roku

1

11

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte a bude pokračovat ve školním roce 2019-20

7

Děti jsou přijímány v pořadí podle získaného počtu bodů. Při shodném počtu bodů u více dětí se upřednostní starší dítě, v případě stejného data narození se provede výběr losováním.

Pozn. Přineste s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, děti se nemusí zápisu k předškolnímu vzdělávání účastnit.

Mateřskou školu si mohou zákonní zástupci zvolit dle vlastního uvážení.

Iva Durnová, ředitelka školy

V Kyjově dne 8. 4. 2019