Logopedie

V každé z běžných tříd naší MŠ zařazujeme logopedickou prevenci, jako nedílnou součást aktivit pro děti. Naší snahou je předejít vzniku odchylek ve vývoji řeči a zajistit jejich zmírnění v případě, že již byly zaznamenány. K vykonání této činnosti je oprávněna vždy alespoň jedna z učitelek ve třídě, na základě absolvování logopedického kurzu.

Logopedickou třídu navštěvují děti, u nichž byla zjištěna narušená komunikační schopnost v takovém rozsahu, která odpovídá zařazení do této třídy. Učitelky – logopedky, zde kombinují v rámci denních činností intenzivní individuální i kolektivní logopedickou péči.

Logopedické konzultace

Logopedické konzultace vedou speciální pedagogové – logopedky, splňující požadavky odborné kvalifikace. Konzultace probíhají v pravidelném intervalu 14 dní v logopedické pracovně. Jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních schopností dítěte s důrazem na správnou výslovnost jednotlivých hlásek.

Dle potřeby se zaměřujeme na motoriku mluvidel, dechová cvičení, sluchové a zrakové vnímání, rozvoj slovní zásoby a na schopnost souvislého vyjadřování. Při práci s dětmi využíváme nejrůznější logopedické pomůcky, obrázkový materiál, pohádky, pracovní listy a hry podporující komunikaci.

Kurz grafomotoriky dětí předškolního věku

Cílem kurzu je lehká, uvolněná ruka, ovládání ramene, paže, zápěstí a jemné motoriky prstů. Děti při cvicích stojí nebo klečí. „Píší“ měkkým kresebným materiálem nepodepřenou rukou na velkých formátech papíru. Kurz obsahuje 10 lekcí, kdy se děti společně s rodiči naučí jednoduché cviky, které každý den 3 – 5 x opakují doma.

Kurz je bezplatný, rodiče zaplatí jen za materiál, který spotřebují.

Trénink jazykových schopností dle Elkonina

Jedná se o speciální trénink jazykových schopností, které u dětí předškolního věku rozvíjí schopnosti, které jsou zcela nezbytné a klíčové pro správný nácvik čtení a psaní.

Děti se neučí číst ani psát, nepracují s psanou podobou písmen. Trénink začíná slabikováním, které je pro dítě přirozené, protože souvisí s melodií a rytmem řeči. Následně se děti učí sluchově rozlišovat jednotlivé hlásky a pracovat s nimi. Mnoho dětí zná písmena, ale nerozliší hlásky. Na konci kurzu by dítě mělo dokázat rozložit slovo na slabiky na jednotlivé hlásky. Uvědomit si, co se stane, když se hláska změní nebo úplně odstraní.

Kurz má 10 lekcí, 1x týdně v doprovodu rodiče.